مقطع ابتدايي زير بناي مقاطع ديگر تحصيلي مي باشد و در مقطع ابتدايي نيز پايه اول اساس پايه هاي ديگر مي باشد و هر چقدر دانش آموزان در اين پايه بهتر آموزش ببينند در پايه هاي ديگر راحت تر هستند و بالعکس ; در پايه اول دو درس رياضي و فارسي ( قرائت فارسي و املاي فارسي کليدي هستند و بيشترين ساعات به اين دو درس اختصاص مي يابد و از بين دو درس ذکر شده درس فارسي از اهميت دو چنداني برخوردار مي باشد. به طوري که بدون يادگيري درس فارسي ، يادگيري دروس ديگر تقريبا غير ممکن مي باشد. چندين بار بود که آموزگار پايه دوم از وضعيت تحصيلي دو دانش آموز ابراز نگراني مي کرد و آنان را در حد دانش آموزان پايه اول هم نمي دانست . از عدم پيشرفت تحصيلي آنان صحبت مي کرد; مدير مدرسه با اولياي دانش آموزان ذکر شده ، مشاوراتي را بعمل آورد . قرار شد آنان به فرندان خود کمک کنند و همگام با معلم درس ها را تکرار و تمرين کنند.بعد از گذشت يک ماه ، متاسفانه پيشرفتي حاصل نشد در جلسه شوراي معلمان وضعيت دانش آموزان مذکورمورد بحث قرار گرفت . پيشنهادهايي ارائه گرديد و بنده را مامور رسيدگي به اين دانش آموزان نمودند ، من هم با بررسي نمرات سال گذشته آنان و مشاوره با والدين و معلم پايه دوم آنان مطالبي را جمع آوري نمودم.

 

 

املا

 

تجزيه و تحليل اطلاعات


پس از مطالعه نمرات و مشاوراتي که با معلم پايه اول ، دوم و والدين اين دانش آموزان صورت گرفت و راه هاي متعددي جهت تقويت املاي آنان مورد بررسي قرار گرفت و خلاصه يافته هاي حاصل از تجزيه و تحليل به شرح زير تدوين گرديد.

 

 

برخي از علل ضعف دانش آموزان در درس املا از اين قرار بود :

 

- بيش از دو سوم حروف الفباي فارسي را نمي شناختند و آن ها را با هم اشتباه مي گرفتند.

- نظر به سن بالاي معلم پايه اول( بيش از 20 سال سابقه تدريس ) و عدم علاقه به تدريس در پايه اول ، در انجام تمرين و تکرار هجاها در سر کلاس کوتاهي شده بود.

- معلم پايه اول علل اصلي ضعف آنان را ، غيبت ها بيش از اندازه دانش آموزان ذکر کردند.

- تحصيلات کم والدين (زير پنجم ابتدايي) و ضعف آگاهي آنها جهت رسيدگي به درس فرزندشان متناسب با نياز آنها، يکي ديگر از علل ضعف دانش آموزان مي باشد.

 

 

مراحل آموزش نوشتن داراي پنج مرحله مجزاست :


1- آموزش نوشتن غير فعال ( رونوسي )2- آموزش نوشتن نيمه فعال ( املا )3- آموزش نوشتن فعال پايه يک ( کلمه سازي ) 4- آموزش نوشتن فعال پايه دو( جمله سازي)5- آموزش نوشتن فعال (خلاق )انشا و انواع آن

 

با توجه به مشکل دانش آموزان در مرحله آموزش نوشتن نيمه فعال (املا) است به آموزش املا مي پردازيم. مهارت املا نويسي به معني توانايي جانشين کردن صحيح صورت نوشتاري حروف ، کلمات و جمله ها به جاي صورت آوايي آنهاست. دانش آموزان بايد به اين مهارت دست يابند تا بتوانند به خوبي بين صورت تلفظي کلمه ها و حروف سازنده آن ها پيوند مناسبي برقرار کنند بدين ترتيب زمينه لازم براي پيشرفت آنان در درس هاي جمله نويسي، انشا و به طور کلي مهارت نوشتن بهتر فراهم مي شود، دانش آموزان هنگام نوشتن املا» بايد نکاتي را در باره صداهايي که بوسيله معلم در قالب کلمات و جمله ها بر زبان جاري مي شود رعايت نمايند : الف) صداها را خوب بشنوند ،کلمه را کاملا تشخيص داده و درک کنند. ب) کلمات را خوب تشخيص دهند آنها را به خاطر بياورند و تصوير آنها را مجسم کنند و همچنين کلمه صحيح را در ذهنشان بازشناسي کنند. ج) کلمات را درست بنويسند ، حروف سازنده کلمه را صحيح بنويسند و کلمه را به درستي بازنويسي کنند واز توالي حروف به صورت مناسب استفاده کنند .

 

اشکالات املائي دانش آموزان که از ديدگاه زبان شناختي بر اثر اشکالات رسم الخطي ، تاثير لهجه و گويش محلي دانش آموزان و فرايندهاي آوايي حذف ، تبديل ، افزايش و قلب به وجود مي آيند از ديدگاه روان شناختي از موارد زير سرچشمه مي گيرند : الف) ضعف در حساسيت شنوايي ، مثال : ژاله - جاله ، ب) ضعف در حافظه شنوايي ، مثال جا انداختن کلمات ، ج) ضعف در حافظه ديداري ، مثال حيله - هيله ، د) ضعف در حافظه توالي ديداري ، مثال مادر - مارد 5) قرينه نويسي ، مثال ديد ،و) وارونه نويسي ، مثال ديد ،ز) عدم دقت ، مثال : گندم - کندم ،ح)نارسا نويسي ، مثال رستم - رسم

 

 

املا

 

روش تدريس املا


املا يعني نوشتن مطلبي که ديگري بگويد يا بخواند . درس املا در برنامه آموزشي دوره ابتدايي اين اهداف را در بر مي گيرد: 1- آموزش صورت صحيح نوشتاري کلمه ها و جمله هاي زبان فارسي 2- تشخيص اشکالات املايي دانش آموزان و رفع آنها 3 -تمرين آموخته هاي نوشتاري دانش آموزان در رونويسي.

 

بديهي است با نوشتاري که با غلط هاي املايي همراه باشد ارتباط زباني بين افراد جامعه بخوبي برقرار نميشود. بنابراين ، لزوم توجه به اين درس کاملا روشن است علاوه بر اهداف فوق ، املا نويسي ، دانش آموزان را ياري مي کند تا مهارت هاي خود را در اين زمينه ها تقويت نمايند: 1- گوش دادن با دقت ، 2- تمرکز و توجه داشتن به گفتار گوينده ( معلم ) ، 3- آمادگي لازم براي گذر از رونويسي (نوشتن غيرفعال ) جمله نويسي و انشا (نوشتن فعال)

 

 

نکات برجسته روش آموزش املاي فارسي :


1 -توجه بيشتر به وجه آموزشي درس املا نسبت به وجه آزموني آن، 2- انعطاف پذيري در انتخاب تمرينات در هر جلسه املا ،3- توجه به کلمات به عنوان عناصر سازنده جمله هاي زباني، 4- ارتباط زنجير وار املاهاي اخذ شده در جلسات گوناگون

 

 

معيارهاي ارزشيابي


عناصر ديگر روش آموزش املا، را به اين صورت هم ميتوان مرحله بندي کرد :

گام اول، انتخاب متن املا و نوشتن آن روي تخته سياه و خواندن آن

گام دوم ، قرائت املاتوسط معلم و نوشتن آن توسط دانش آموزان

گام سوم ، تصحيح گروهي املاها و تهيه فهرست خطاهاي املايي

گام چهارم ، تمرينات متنوع با توجه به اولويت بندي اشکالات املايي استخراج شده.

 

انتخاب متن : در انتخاب متن املابه موارد زير توجه شود : 1- متن مورد نظر حاوي جمله باشد و از انتخاب کلمه به تنهايي خودداري شود. 2- کلمات سازنده جملات متن از حروفي تشکيل شده باشند که قبلا تدريس شده اند. 3- کلمات خارج از متن کتاب هاي درسي ، از 20 درصد کل کلمات بيشتر نباشد.4- علاوه بر جملات موجود در کتاب هاي درسي ، با استفاده از کلمات خوانده شده ، جملات ديگري هم در نظر گرفته شوند . 5- در هر جلسه از کلماتي که در جلسات قبلي براي دانش آموزان مشکل بوده اند نيز استفاده شود تا بتوان درجه پيشرفت شاگردان را اندازه گيري کرد.

 

قرائت:معلم متن املا را از روي تابلو پاک کرده ، پس از آماده شدن دانش آموزان ، آن را با صدايي بلند و لحني شمرده و حداکثر تا دو بار قرائت مي کند . البته هنگام قرائت متن املااز خواندن کلمه به کلمه خودداري کرده ، متن را به صورت گروههاي اسمي و فعلي يا جمله کامل قرائت مي کند تا دانش آموزان با بافت جمله و معناي آن آشنا شوند . متن املا را با سرعت مناسب تکرار مي کند تا کند نويسان هم ، اشکالات خود را بر طرف نماند .

 

تصحيح گروهي : اين گام با مشارکت کامل دانش آموزان انجام مي شود و معلم بدون اشاره به نام آنان تک تک املا ها را بررسي و مشکلات را استخراج مي کند . به اين ترتيب که معلم املاي اولين دانش آموز را در دست مي گيرد و به کمک دانش آموز کلمات ياد شده را رونويسي مي کند. سپس املاي دومين ، سومين و تا آخرين دانش آموز کلاس را در دست مي گيرد و به کمک همان دانش آموز يا دانش آموز ديگري ، صورت صحيح غلط هاي املايي را روي تابلو ثبت مي کند . البته هر جا که غلط ها تکراري بودند جلوي اولين مورد آن يک علامت ( مثلا ) مي زند . در پايان با شمردن غلط ها ، اشکالات املايي دانش آموزان را اولويت بندي مي کند .

 

تمرينات متنوع : در اين گام معلم با توجه به مهمترين و پر تعداد ترين اشکالات املايي دانش آموزان با بکار گيري انواع تمرينات حرف نويسي و کلمه نويسي و همچنين تمرينات کلمه سازي و جمله سازي به تقويت توان نوشتاري دانش آموزان مي پردازد .

 

 

املا

 

راههاي پيشنهادي براي تقويت املايي دانش آموزان ضعیف


با مطالعه اطلاعات جمع آوري شده در جلسه شوراي معلمان جهت تقويت املا با پيشنهادات متعدد همکاران مواجه شديم ، اين پيشنهادات از اين قرار بود : 1- دقت به مشق ( رونويسي ) و تصحيح غلط ها و رعايت خط زمينه 2- توجه به دست ورزي در دوره آمادگي 3- مطمئن شدن از شناخت حروف الفباي فارسي 4- بررسي دقيق تکليف شب در خانه 5- توجه بيشتر به دانش آموزان کند نويس 6 - پرهيز از حرکات اضافي موقع گفتن املا 7- استفاده از دانش آموزان ممتاز براي روخواني و تکرار و تمرين در کلاس 8- توجه به نوع نشستن 9- استفاده از کارت تند خواني 10 -ترکيب صامت و مصوت 11 -اطمينان از تلفظ صحيح حروفات توسط دانش آموزان 12- تصحيح املاتوسط خود دانش آموزان

 

خوشبختانه بعد از بيست جلسه دانش آموزان مشکل دار ، طوري پيشرفت کردند که معلم پايه دوم باورش نمي شد که اين دانش آموزان ، همان دانش آموزان بيست روز پيش هستند . شرکت در بحث هاي کلاس ، پيشرفت در سايردروس نتيجه تقويت دانش آموزان در درس املا بود . جهت تشويق دانش آموزاني که پيشرفت حاصل نموده اند مدير مدرسه جوايزي را به آنان داد . اولياي دانش آموزان هم خيلي خوشحال بودند و حتي يکي از اوليا که بيسواد بود تصميم گرفت که کلاس فشرده اي هم براي او جهت سواد آموزي بصورت خصوصي در نظر گرفته شود.

 

 

نتيجه گيري


اگر معلمان درس املا را همان طور که جدي مي گيرند روش تدريس آن را نيز مطابق با روش تدريس هاي ارائه شده در کتاب هاي مراکز تربيت معلم تدريس کنند، به نظر مي رسد دانش آموزان مشکلي در اين درس نخواهند داشت. گروههاي درسي نقش عمده اي در آشنايي و يادآوري روش تدريس املا را برعهده دارند. تا زماني که دانش آموزان در مهارت خواندن پيشرفت نکرده اند صحبت از املاو املا گفتن بي مفهوم خواهد بود. انتخاب معلمان پايه اول از بين معلمان فعال و پر انرژي کمک موثري به تقويت املادانش آموزان مي کند. هر چه تعداد شاگردان يک کلاس مخصوصا پايه اول کمتر باشد معلم مربوطه وقت بيشتري براي رسيدگي به دانش آموزان ضعيف در املاخواهد داشت. کمک گرفتن از اوليا فقط براي تکرار و تمرين بيشتر مي تواند در تقويت املاموثرباشد.

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bia2aziz |

 

 

افراد خونسرد و بی اعتنا خاصه آنهایی که همه چیز را از دریچۀ مصالح و منافع شخصی ببینند در جهان زیاد هستند.این گونه آحاد و افراد بشری به زیان و ضرر دیگران کاری ندارند. همان قدر که بارشان به منزل برسد و مقصودشان حاصل آید اگر دنیا را آب ببرد آنها را خواب می برد. به این دسته از مردم چنانچه در زمینۀ عدم توجه به مصالح اجتماعی ایراد و اعتراض شود شانه بالا انداخته در نهایت خونسردی و بی اعتنایی به این عبارت مثلی تمثل می جویند و می گویند:"خودم جا، خرم جا. زن صاحبخانه خواه بزا خواه نزا!"

 

یا به طور خلاصه می گویند: "خودم جا، خرم جا" مجازاً یعنی سود و زیان دیگران به من چه ارتباطی دارد؟ باید در فکر تأمین و تدارک منافع و مصالح خویش بود لاغیر.( دیگی که برای من نجوشه ، توش سر سگ بجوشه !)

 

عبارت بالا که سالهای متمادی در منطقۀ غرب ایران هنگام وضع حمل زنان باردار مورد استفاده و اصطلاح قرار می گرفت از واقعۀ تاریخی جالبی ریشه گرفته که نقل آن خالی از لطف و فایده نیست.

 

خواجه نصیرالدین طوسی قبل از آنکه مورد توجه ناصرالدین شاه محتشم واقع شود و به دربار اسماعیلیله راه یابد یک بار به بغداد رفت تا یکی از تألیفاتش را که در مدح اهل بیت پیغمبر اکرم (ص) بود به مستعصم خلیفۀ عباسی تقدیم نماید. در این مورد میرزا محمد تنکابنی چنین می نویسد:

 

"... آنچه مشهور است اینکه محقق طوسی در مدت بیست سال کتابی تصنیف کرد که در مدح اهل بیت پیغمبر (ص) بود. پس از آن کتاب را به بغداد برد که به نظر خلیفۀ عباسی برساند. پس زمانی رسید که خلیفه با ابن حاجب در میان شط بغداد به تفرج و تماشا اشتغال داشتند. پس محقق طوسی کتاب را در نزد خلیفه گذاشت، خلیفه آن را به ابن حاجب داد. چون نظر ابن حاجب ناصب به مدایح آل اطهار پیغمبر علیهم صلوات افتاد آن کتاب را به آب انداخت و گفت:"اعجنبی تلمه" یعنی خوش آمد مرا از بالا آمدن آب در وقتی که این کتاب را به آب انداختم و قطراتی از آب بالا آمدند! پس بعد از اینکه از آب بیرون آمدند محقق طوسی را طلبیدند.

 

"ابن حاجب گفت:"که ای آخوند، تو از اهل کجایی؟" گفت:"از اهل طوسم."

"ابن حاجب گفت:"از گاوان طوسی یا از خران طوس!؟" خواجه فرمود که: "گاوان طوسم."

"ابن حاجب گفت:"شاخ تو کجاست؟"

"خواجه گفت:"شاخ من در طوس است، می روم و آن را می آورم!" پس خواجه با نهایت ملال خاطر روی به دیار خویش نهاد و از ترس عمال ابن حاجب بدون آنکه توشه و زاد راحله ای بردارد با مرکوبش که دراز گوش نحیف وامانده ای بود از بیراهه به ایران مراجعت کرد."

 

پس از چندی شبانه روز به قریه ای از قرای کردستان رسید و به دنبال پناهگاهی می گشت تا شبی را به روز آورده خود و چهار پایش رنج خستگی را از تن بزدایند. در این موقع عده ای زن و مرد را به حال اضطراب و نگرانی دید. از جریان قضیه جویا گردید معلوم شد زن روستایی چند روز است برای وضع حمل دچار سختی شده اکنون میان مرگ و زندگی دست و پا می زند.

 

خواجه فرصت را مغتنم شمرده مدعی شد که بیمار باردار را بدون هیچ خطری بزایاند. وابستگان زن دهاتی مقدم خواجه را گرامی شمرده در مقام پذیرایی و بزرگداشت وی برآمدند. خواجه دستور داد قبلاً مرکوب خسته و فرسوده اش را تیمار کرده در طویلۀ گرم جای دادند و آب و علوفه اش را تدارک دیدند. سپس فرمان داد اطاق گرم و تمیزی برای آسایش و استراحت خودش آماده کردند. پس از آنکه از این دو رهگذر خیالش راحت شد و غذای گرم و مطبوعی به اشتهای کامل صرف کرد با اطلاعاتی که در علم پزشکی داشت برای رفع درد و زایمان بیمار تعلیمات لازم داده ضمناً دعایی نوشت و به دست صاحبخانه داد و گفت:"این دعا را با مقداری گشنیز بر ران چپ زائو ببندید و مطمئن باشید که به راحتی فارغ خواهد شد ولی متوجه باشید که پس از وضع حمل دعا را از ران چپش فوراً باز کنید و گرنه روده هایش را بیرون خواهد آورد."

 

اتفاقاً زکریای قزوینی راجع به خاصیت گشنیز که در حکایت بالا ذکر شده چنین می نویسد:

"کزبره: او را به پارسی گشنیز خوانند و شیخ الرییس گوید که اگر کزبره را به آهستگی از بیخ برکنند و بر ران زنی ببندند که زادن او دشخوار بود در حال خلاص یابد."

 

باری، هنوز دیر زمانی از تجویز خواجه و بستن دعا بر ران چپ بیمار حامله نگذشته بود که به راحتی وضع حمل کرد و از خطر مرگ نجات یافت.

 

بامدادان خواجه نصیرالدین طوسی بر درازگوش سوار شده با زاد و توشۀ کافی به جانب طوس روان گردید. پس از چندی چون دعا کردند دیدند که خواجۀ طوسی چنین نوشته بود:"خودم جا، خرم جا. زن صاحبخانه خواه بزا، خواه نزا!"

شنیده شد که این دعا دیر زمانی در بعضی از قراء و قصبات مناطق غرب ایران برای زایمانهای سخت و دشوار چون حرز جواد به کار می رفت و رفته رفته به صورت ضرب المثل درآمد.

 

 

 

 

ضرب المثل فارسی, ضرب المثل های فارسی, ضرب المثل ها, ضرب المثل های ایرانی, مثل آباد ضرب المثل فارسی, ضرب المثل های فارسی, ضرب المثل ها, ضرب المثل های ایرانی, مثل آباد

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bia2aziz |

7 تكنيك براي رهايي از استرس صبحگاهي

اگر صبح‌ها با استرس از خواب بيدار مي‌شويد مي‌توانيد با بكار بستن چند تكنيك ساده و موثر از استرس خود در ابتداي روز بكاهيد و در نتيجه تا پايان روز با آرامش به انجام وظايف و امور روزانه خود بپردازيد.

به گزارش سرويس سلامت ايسنا، به نقل از سايت اينترنتي هلت مي آپ، اين هفت تكنيك عبارتند از:

- براي زنگ ساعت خود يك آهنگ يا صداي آرام مثل صداهاي طبيعت انتخاب كنيد كه به جاي پريدن ناگهاني از خواب شما را به آرامي بيدار كند. همچنين توصيه مي‌شود كه شب زودتر بخوابيد تا صبح وقت بيشتري براي آماده شدن داشته باشيد و به اين ترتيب، كمتر دچار استرس صبحگاهي خواهيد شد.

- حتما در طول روز آب به اندازه كافي بنوشيد و مراقب باشيد بدنتان دچار كمبود آب نشود. كم آبي و خشكي بدن از عوامل موثر در تشديد استرس به ويژه در ابتداي روز است.

- يك ورزش صبحگاهي سبك و كوتاه مدت مثلا تا 15 دقيقه تاثير بسزايي در كاهش استرس اول روز دارد.

- يكي ديگر از عوامل موثر در كاهش استرس صبحگاهي، خوردن صبحانه سالم و مقوي است. غذاهاي خانگي، ماست و ميوه تازه از گزينه‌هاي مناسب براي وعده غذايي صبحانه هستند.

- اگر مايل هستيد نتيجه بهتري در اين زمينه بگيريد قبل از ترك منزل پنج تا 30 دقيقه مي‌توانيد مديتيشن انجام دهيد. با اين كار ذهن و جسم خود را پيش از شروع كار روزانه صد در صد آماده خواهيد كرد.

- يكي ديگر از عوامل بسيار مهم براي كاهش استرس در طول روز اين است كه نسبت به پيشامدها، وظايف و اتفاقات، انعطاف‌پذير باشيد و خود را با مسائلي كه پيش مي‌آيند، هماهنگ كنيد. به خاطر مسائل جزئي به خودتان استرس وارد نكنيد و اگر كارها آشفته شده هدفتان را كه حفظ آرامش است به خودتان يادآوري كنيد./ایسنا

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bia2aziz |

در این مجموعه می توانید نمونه هایی زیبا از تزیینات خانه عروس را تماشا کنید .

تزیین اتاق خواب عروس , دکوراسیون خانه عروس

تزیین اتاق خواب عروس , دکوراسیون خانه عروس

تزیین اتاق خواب عروس , دکوراسیون خانه عروس

تزیین اتاق خواب عروس , دکوراسیون خانه عروس

تزیین اتاق خواب عروس , دکوراسیون خانه عروس

تزیین اتاق خواب عروس , دکوراسیون خانه عروس

تزیین اتاق خواب عروس , دکوراسیون خانه عروس

تزیین اتاق خواب عروس , دکوراسیون خانه عروس

تزیین اتاق خواب عروس , دکوراسیون خانه عروس

تزیین اتاق خواب عروس , دکوراسیون خانه عروس

تزیین اتاق خواب عروس , دکوراسیون خانه عروس

منبع : mysweethomeادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bia2aziz |

"فعاليت های ایران برای پاکسازی پارچين، مانع تحقيقات در آينده می شود"

گزارش آژانس: ایران تعداد سانتریفیوژ‌های خود را "دو برابر" کرده/ برخی از فعالیت‌های مشکوک، متوقف شده و برخی نه!

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بخشی از این گزارش ادعا کرده است «ایران تاسیسات اتمی "پارچین" را دستکاری کرده‌ و آژانس دیگر نمی‌تواند تحقیق کند که در این تاسیسات فعالیت‌های تحقیقاتی برای تولید سلاح اتمی انجام شده است یا نه»

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

انتخاب : مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش فصلی جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب» ؛ یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ابتدای گزارش فصلی آژانس درباره‌ی برنامه‌ی اتمی ایران نوشت: « از سال ۲۰۰۲ که آژانس  در جریان فعالیت‌های اتمی ایران قرار گرفت که بدون اطلاع آژانس انجام می‌‌شد، نگرانی‌ از احتمال فعالیت‌های مربوط به تولید سلاح هسته‌ای وجود داشت. تحقیقات ما نشان می‌دهد ایران تا قبل از ۲۰۰۲ با برنامه‌ریزی مشخصی به دنبال فعالیت‌هایی که منجر به تولید سلاح اتمی می‌شود بود. برخی از این فعالیت‌ها متوقف شده و برخی دیگر هنوز ادامه دارد.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بخشی از این گزارش ادعا کرده است «ایران تاسیسات اتمی "پارچین" را دستکاری کرده‌ و آژانس دیگر نمی‌تواند تحقیق کند که در این تاسیسات فعالیت‌های تحقیقاتی برای تولید سلاح اتمی انجام شده است یا نه»

آخرین گزارش فصلی آژانس می‌گوید ایران تعداد سانتریفیوژ‌های خود را دست‌کم "دو برابر" کرده است. متن کامل این گزارش در پی می آید:

اجرای توافق پادمان‌های ان‌پی‌تی و مفاد مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران

 

گزارش مدیر کل

 

A. مقدمه

1. این گزارش مدیر کل به شورای حکام و همزمان به شورای امنیت درباره اجرای توافق پادمان‌های ان‌پی‌تی و مفاد مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران است.

2.شورای امنیت تایید کرده است که گام‌هایی که توسط شورای حکام در این قطعنامه‌ها مورد درخواست واقع شده برای ایران الزام آور است. مفاد مرتبط قطعنامه‌های شورای امنیت که به آن اشاره شد بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده و بر طبق بندهای آن قطعنامه‌ها اجباری است.

3. بر پایه "توافقنامه روابط" آن با سازمان ملل، آژانس ملزم به همکاری با شورای امنیت برای اجرای مسئولیت شورای امنیت به منظور حفظ یا احیای صلح و امنیت بین‌المللی است. تمام اعضای سازمان ملل موافق پذیرش و انجام تصمیمات شورای امنیت هستند و در این خصوص موافق اتخاد اقداماتی هستند که منطبق با تعهدات آنها بر اساس منشور سازمان ملل است.

4. این گزارش به تحولاتی که از گزارش قبلی (25 می 2012) روی داده می‌پردازد و همچنین موضوعات قدیمی‌تر. این گزارش بر مواردی که ایران به طور کامل به تعهدات الزام آور خود عمل نکرده مانند اجرای کامل این تعهدات که برای اعتمادسازی بین‌المللی در خصوص ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران مورد نیاز است، تمرکز می‌کند.

B. شفاف‌سازی موضوعات حل نشده

5. همانطور که قبلا گزارش شد، در تاریخ 18 نوامبر 2011 شورای حکام قطعنامه GOV/2011/69 را تصویب کرد که در میان مواردی که وجود داشت تاکید داشت برای ایران و آژانس ضروری است تا گفت‌وگوهای خود را با هدف حل فوری تمام موضوعات اصلی باقیمانده شدت ببخشند تا شفاف سازی در خصوص آن موضوعات از جمله دسترسی به تمام اطلاعات، اسناد، سایت‌ها مواد و پرسنل مرتبط در ایران فراهم شود. شورای حکام طی آن قطعنامه همچنین از ایران خواسته است تا به طور جدی و بدون پیش شرط وارد گفت‌وگوها با هدف احیای اعتماد بین‌المللی در خصوص ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران شود. به همین سبب، مقامات ایران و آژانس گفت‌وگوهایی را در تهران و وین برگزار کردند که طی آنها یک رویکرد ساختارمند به شفاف‌سازی همه مسائل باقیمانده با تمرکز بر موضوعات طرح شده در پیوست گزارش مدیرکل آژانس در نوامبر 2011 و درخواست آژانس برای دسترسی به سایت پارچین بحث شد. قرار بود که به مباحث مربوط به صحت و کامل بودن موارد اعلامی ایران، به جای موارد موجود در پیوست گزارش نوامبر 2011، به طور جداگانه پرداخته شود. ایران طی گفت‌وگوهای وین در چهاردهم و پانزدهم می 2012 اعلام کرد که دسترسی به سایت پارچین قبل از توافق بر اساس یک رویکرد ساختارمند غیرممکن خواهد بود.

6. مدیرکل همانگونه که پیشتر گزارش شد در 21 می 2012 دیدارهایی را با مقامات ارشد ایران در تهران برگزار کرد و در آن‌ها درباره موضوعاتی با منافع دوجانبه گفت‌وگو کرد. با وجود اینکه برخی اختلاف‌نظرها بین ایران و آژانس درباره سند منتج از گفت‌وگوهای چهاردهم و پانزدهم می 2012 باقی ماند، جناب آقای سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران طی دیداری با مدیرکل تصریح کرد این‌ موارد مانعی برای رسیدن به توافق مبتنی بر یک رویکرد ساختارمند محسوب نمی‌‌شوند.

7. مقامات ایران و آژانس 8 ژوئن 2012 و 24 آگوست 2012 گفت‌وگوهای بیشتری را در وین با نگاهی به نهایی کردن رویکرد ساختارمند بر اساس سند منتج از گفت‌وگوهای می 2012 داشتند. اما اختلاف‌نظرهای مهمی باقی مانده‌اند و توافقی درباره رویکرد ساختارمند حاصل نشده است.

8. با وجود گفت‌وگوهای فشرده بین ایران و آژانس از ژانویه 2012، تلاش‌ها برای حل تمام موضوعات باقیمانده مهم هیچ نتیجه ملموسی نداشته‌اند: ایران طی یک اعلام اولیه، نگرانی‌های آژانس را در رابطه با موضوعات مشخص شده در بخش C پیوست GOV/2011/65 به سادگی رد کرد؛ ایران به سوالات اولیه آژانس درباره پارچین و کارشناس خارجی پاسخ نداده است؛ ایران برای آژانس دسترسی به محلی در سایت پارچین که آژانس درخواست دسترسی به آن را ارائه کرده، مهیا نکرده است؛ و ایران در حال انجام فعالیت‌هایی در آن مکان بوده است که به طور قابل توجهی توان آژانس برای انجام راستی‌آزمایی موثر را مختل می‌کند. با وجود اظهارات آقای جلیلی درباره موارد فوق الذکر، توافق درباره رویکرد ساختارمند هنوز محقق نشده است.

C. تاسیسات اعلام شده در توافقنامه‌های پادمان‌های ایران

9. تحت توافقنامه‌های پادمان‌ها، ایران 16 مرکز تاسیسات هسته‌ای و 9 مکان خارج از تاسیسات که قبلا در آن‌ها از مواد هسته‌ای استفاده شده را معرفی کرده است. با وجود آنکه فعالیت‌های صورت گرفته در برخی از تاسیسات همانطور که در ذیل آمد، برخلاف قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت است، آژانس به بررسی عدم انحراف مواد ارائه شده این تاسیسات و محل‌های خارج از تاسیسات، ادامه می‌دهد.

D. فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی

بر خلاف قطعنامه‌های مرتبط با شورای حکام و شورای امنیت، ایران تاکنون فعالیت‌های مرتبط با غنی سازی خود در تاسیسات اعلام شده‌ای که در زیر به آن اشاره می‌شود را به حالت تعلیق در نیاورده است. این فعالیت‌ها همگی تحت پادمان‌های آژانس هستند و تمامی مواد هسته‌ای، آبشارهای نصب شده و ایستگاه‌های تزریق و تخلیه در این تأسیسات تحت محدودیت و نظارت آژانس قرار دارند.

11- ایران اظهار کرده است که هدف از غنی‌سازی هگزافلوراید اورانیوم به اورانیوم 235 با غنای پنج درصد تولید سوخت برای تأسیسات هسته‌ای‌اش است؛ ضمن اینکه اعلام کرده هدفش از غنی‌سازی هگزافلورایداورانیوم به اورانیوم 235 با غنای 20 درصد تولید سوخت برای رآکتورهای هسته‌ای‌اش است.

12- از زمانی که ایران غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات اعلام شده را آغاز کرده است در آنها به طور تقریبی مواد هسته‌ای زیر را تولید کرده است:

• 6876 کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی‌شده (679 کیلوگرم بیشتر از زمان گزارش قبلی)  به اورانیوم 235 با غنای 5 درصد (نمودارهای 1 و 2 را ببینید)

• 4/189 کیلوگرم هگزافلوراید اورنیوم غنی‌شده به اورانیوم 235 با غنای 20 درصد (نمودار 3 و 4 را ببینید)

D1. نظنز: تاسیسات غنی سازی سوخت و تاسیسات آزمایشی غنی سازی سوخت

13- تأسیسات غنی‌سازی سوخت (FEP): این تاسیسات یک مجتمع غنی سازی سانتریفیوژی برای تولید اورانیوم با غنای پایین، یعنی اورانیوم 235 غنی‌شده تا سطح 5 درصد است که برای اولین بار در سال 2007 عملیاتی شد. این تأسیسات به دو «سالن تولید A» و «سالن تولید B» تقسیم می‌شوند. بر اساس اطلاعاتی که ایران درباره طراحی این تأسیسات ارائه داده است برای سالن تولید A 8 واحد طراحی شده که درون هر واحد 18 آبشار قرار دارد. هیچ اطلاعات طراحی مفصلی تاکنون در خصوص سالن تولید B ارائه نشده است.

14- تا تاریخ 21 اوت 2012، ایران 55 آبشار را به طور کامل در سالن تولید A نصب کرده که از میان آنها طبق اعلام ایران، 54 واحد با هگزافلوراید اورانیوم تغذیه شده است و مراحل نصب یک آبشار دیگر هم تا اندازه‌ای پیش رفته است. مراحل مقدماتی نصب 34 آبشار دیگر کامل شده است؛ ضمن اینکه برای 54 آبشار دیگر این مراحل در حال انجام هستند (نمودار 5 را ببینید). تمام سانتریفیوژهای نصب شده در سالن تولید A از نوع IR-1 هستند. آژانس در حین راستی‌‌آزمایی اطلاعات طراحی در تاریخ 11 اوت 2012 خاطرنشان کرد که ایران کارهای مقدماتی کلی در سالن تولید B را آغاز کرده بود. آژنس در نامه‌ای به تاریخ 23 اوت 2012 درخواست کرد که پرسشنامه اطلاعات طراحی به روز شده‌ای از تأسیسات غنی‌سازی سوخت فراهم آورد که شامل اطلاعاتی درباره سالن تولید B باشد.

15- همان‌طور که پیش از این نیز گزارش شده بود آژانس تایید کرد از زمان آغاز تولید [هگزا فلوراید طبیعی ] در سال 2007 تا 16 اکتبر 2011 ، مقدار 55683 کیلوگرم هگزافلوراید طبیعی به آبشارها تزریق شده و مجموعاً 4871 کیلیوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی‌شده به اورانیوم 235 با غنای 5 درصد نیز تولید شده بود. طبق برآوردهای ایران، بین 17 اکتبر 2011 تا 6 اوت 2012 مجموعاً 23698 کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم طبیعی به این آبشارها تزریق شده بود، ضمن اینکه مجموعاً تقریباً 2005 کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی‌شده به اورانیوم 235 نیز تولید شده بود؛ در نتیجه از زمان آغاز تولید، در کل 6876 کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی‌شده به اورانیوم 235 تولید شده است.

16- آژانس بر اساس نتایج به دست آمده از نمونه‌های محیطی گرفته شده از تأسیسات غنی‌سازی سوخت از فوریه 2007 و سایر فعالیت‌های راستی‌آزمایی نتیجه گرفته است که این تأسیسات طبق آنچه در پرسشنامه اطلاعات طراحی اعلام کرده، عمل نموده است.

17-  تاسیسات آزمایشی غنی سازی سوخت

تاسیسات غنی‌سازی سوخت آزمایشی یک مرکز تحقیقات و توسعه و یک مرکز تولید اورانیوم با درصد غنای پایین آزمایشی است که اولین بار در اکتبر 2003 شروع به کار کرده است. این مرکز یک سالن آبشار دارد که می‌تواند 6 آبشار را در خود جای دهد، و به یک بخش طراحی شده برای تولید اورانیوم با درصد غنای پایین تا سقف 20% (آبشار 1 و 6) و بخشی برای تحقیق و توسعه (آبشارهای 2، 3، 4، و 5)، تقسیم شده است (نمودار 6 راببینید)

18- بخش تولید: ایران تا تاریخ 21 اوت 2012 هگزافلوراید اورانیوم با درصد غنای پایین را به دو آبشار متصل به هم تزریق کرده است (آبشارهای 1 و 6).

19- همان‌طور که پیش از این گزارش شد آژانس نشان داد که تا 13 سپتامبر 2011، مقدار 8/820  کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی‌شده به اورانیوم 235 با غنای 5 درصد ـ که در تأسیسات غنی‌سازی سوخت تولید شده‌اندـ به آبشارهای موجود در بخش تولید تزریق شده بودند و همچنین نشان داد که مجموعاً 7/73 کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی‌شده به اورانیوم 235 با غنای 20 درصد تولید شده بود. ایران برآورد کرده است بین 14 سپتامبر 2011 و 21 اوت 2012 مجموع 364 کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی‌شده به اورانیوم 235 با غنای 5 درصد، به آبشارهای موجود در بخش تولید تزریق شده است و اینکه تقریباً 4/50 کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی‌شده به اورانیوم 235 با غنای 20 درصد، تولید شده است. در نتیجه از زمان آغاز تولید، در کل 1/124  کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی‌شده به اورانیوم 235 با غنای 20 درصد در تاسیسات آزمایشی غنی سازی سوخت تولید شده است.

20- بخش تحقیق و توسعه: از زمان گزارش قبلی، ایران به طور متناوب هگزافلوراید اورانیوم طبیعی به سانتریفیوژهای IR-2m و IR-4 تزریق کرده است که این عمل گاهی برای یک دستگاه و گاهی برای آبشارهای کوچک یا بزرگتر انجام شده است. ایران هنوز سه نوع سانتریفیوژ جدید دیگر (IR-5، IR-6، و IR-6s) نصب نکرده است ـ علی‌رغم اینکه نشان داده بود قصد انجام چنین کاری را دارد. ایران همچنین به طور متناوب به یکی از آبشارها به جای هگزافلوراید اورانیوم طبیعی، هگزافلوراید اورانیوم تهی‌شده تزریق کرده است.

21- بین 19 مه 2012 و 21 اوت 2012، در مجموع تقریباً 4/3 کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم طبیعی و 3/20 کیلیوگرم هگزافلوراید اورانیوم تهی‌شده به سانتریفیوژهای موجود در بخش تحقیقات و توسعه تزریق کرده بود، اما هنگامی که تولیدات و پسمانده‌ها را در پایان فرایند با یکدیگر مجدداً ترکیب کرد، هیچ اورانیوم با غنای پایینی بازیابی نکرد.

22- آژانس بر اساس نتایج به دست آمده از نمونه‌های محیطی گرفته شده از تأسیسات آزمایشی غنی‌سازی سوخت و سایر فعالیت‌های راستی‌آزمایی نتیجه گرفته است که این تأسیسات طبق آنچه در پرسشنامه اطلاعات طراحی مربوط اعلام کرده، عمل نموده است.

D.2. واحد غنی‌سازی سوخت فردو

23. بنا بر گزارش آژانس به تاریخ 18 ژانویه 2012، واحد غنی‌سازی سوخت فردو، یک واحد غنی‌سازی سانتریفیوژی برای تولید  هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح اورانیوم 235 با غنای 20درصد و هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح U235 با غنای 5درصد است. از آنجا که بین کاربری‌هایی که ایران در ابتدا برای این تاسیسات ارائه کرده و آنچه که اکنون این تاسیسات برای آن استفاده می‌شود، تفاوت‌هایی وجود دارد، لازم است تا ایران اطلاعات بیشتری در رابطه با این تاسیسات ارائه دهد. این تاسیسات که برای اولین بار در سال 2011 عملیاتی شد، برای نصب 3000 سانتریفیوژ در قالب 16 آبشار طراحی شده که به صورت مساوی در واحدهای 1 و 2 قرار می‌گیرند. تاکنون تمام سانتریفیوژهای نصب شده، از نوع IR-1 هستند.

24. ایران تا تاریخ 18 آگوست 2012، تمام 8 آبشار واحد 2 را نصب کرده، که 4 تای آن‌ها (متشکل از دو سری آبشار 2 تایی مرتبط به هم) با هگزافلوراید اورانیوم با غنای اورانیوم 235 3.5 درصد تغذیه شده‌اند. ایران در واحد 1، 4 آبشار را به طور کامل و بخشی از آبشار پنجم را نصب کرده، که در این بین هیچ‌یک از این آبشارها با هگزافلوراید اورانیوم تغذیه نشده‌اند (تصویر 7).

25. برآورد شده است که ایران بین تاریخ 14 دسامبر 2011 همزمان با آغاز تغذیه اولین سری از 2 آبشار مرتبط به هم، تا 12 آگوست 2012، در مجموع 482 کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم با غنای اورانیوم 235 5درصد را به آبشارهای واحد غنی‌سازی سوخت فردو تزریق کرده است، و تقریبا 65.3 کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم با غنای اورانیوم 235 20درصد تولید شده، که 50 کیلوگرم آن از چرخه خارج شده و تحت بررسی آژانس قرار گرفته است.

26. با وجود مشاهده ذراتی با غنای بالاتر از اورانیوم 235 20درصد، توضیحات ایران با ارزیابی‌های آژانس از زمان گزارش قبلی تاکنون، متناقض نبوده است. ایران و آژانس دیدگاه‌های خود در مورد چگونگی پیشگیری از بروز مجدد موارد گذرای غنی‌سازی بالاتر از سطوح تعیین شده در پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) را با یکدیگر مبادله کرده‌اند.

D.3. دیگر فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی

27. آژانس هنوز منتظر ارائه پاسخ مشخص ایران به درخواست آژانس در قبال ارائه اطلاعات بیشتر در مورد ساخت 10 مجتمع جدید غنی‌سازی اورانیومی است که ایران اعلام کرده است تصمیم به ساخت 5 مورد آن‌ها گرفته شده است. ایران هنوز اطلاعات درخواستی آژانس در مورد اعلامیه روز 7 فوریه ایران که گفته است به فناوری غنی‌سازی لیزری دست یافته است، را به آژانس ارائه نداده است. در نتیجه عدم همکاری کامل ایران در این موضوعات، آژانس قادر به شناسایی و ارائه گزارش کامل در رابطه با این موضوعات نیست.

E. فعالیت‌های بازفرآوری

28. ایران بر اساس قطعنامه‌های صادره از سوی شورای حکام و شورای امنیت، ملزم به تعلیق فعالیت‌های بازفرآوری خود شامل تحقیقات و توسعه (R&D)، شده است. ایران در نامه‌ای که به تاریخ 15 فوریه 2008 به آژانس ارسال کرده، اعلام کرده است که فعالیت‌های بازفرآوری ندارد. در همین رابطه، آژانس به نظارت خود بر کاربری سلول‌های گرم در رآکتور تحقیقاتی تهران و همچنین تاسیسات تولید رادیوایزوتوپ زنون، یودین، و مولیبدینیوم، ادامه داده است. آژانس در تاریخ 6 آگوست 2012، از رآکتور تحقیقاتی تهران بازرسی و راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی به عمل آورده است، و در تاریخ 8 آگوست 2012 نیز از تاسیسات تولید رادیوایزوتوپ زنون، یودین، و مولیبدینیوم راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی به عمل آورده است. آژانس تنها در مورد رآکتور تحقیقاتی تهران، تاسیسات تولید رادیوایزوتوپ زنون، یودین، و مولیبدینیوم، و دیگر تاسیساتی که به آن‌ها دسترسی داشته، می‌تواند اعلام کند که ایران هیچ فعالیت بازفرآوری در جریانی ندارد.

F. پروژه‌های مرتبط با آب سنگین

29. ایران برخلاف قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت، فعالیت‌های تمام پروژه‌های مرتبط با آب سنگین خود شامل ساخت رآکتور تحقیقاتی آب نیمه سنگین در اراک، رآکتور تحقیقات هسته‌ای‌ ایران (رآکتور IR-40) که تحت پادمان‌های آژانس قرار دارد، را تعلیق نکرده است.

30. آژانس در تاریخ اول آگوست 2012، از رآکتور IR-40 در اراک یک راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی به عمل آورده و مشاهده کرده است که بخش خنک‌سازی و لوله‌کشی مدار تعدیل‌کننده به عنوان بخشی از روند ساخت، نصب شده‌اند. همانطور که پیش از این گزارش شده، ایران اعلام کرده است که فعالیت رآکتور IR-40 قرار است در ابتدای سه ماهه سوم سال 2013 آغاز شود.

31. آژانس از زمان بازدید خود از واحد تولید آب سنگین در تاریخ 17 آگوست 2011، دسترسی دیگر به آژانس داده نشده است. در نتیجه، آژانس مجددا برای نظارت بر وضعیت واحد تولید آب سنگین، به تصاویر ماهواره‌ای استناد کرده است. بر اساس تصاویر جدید، به نظر می‌رسد که این واحد در حال فعالیت باشد. تا این تاریخ، ایران به آژانس اجازه نمونه‌برداری از آب سنگین ذخیره شده در تاسیسات تبدیل اورانیوم را نداده است.

تبدیل اورانیوم و ساخت سوخت

32. اگر چه ایران ملزم شده تا تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و پروژه‌های آب سنگین را متوقف کند اما ایران در حال انجام فعالیت‌هایی در سایت‌های UCF و سایت ساخت سوخت و سایت ساخت صحفه سوحت در اصفهان است اگر چه این سایت‌ها تحت نظارت آژانس قرار دارند. ایران اعلام کرده این فعالیت‌ها را در راستای ساخت سوخت برای رآکتورهای تحقیقاتی خود انجام می‌دهد.

33. بر اساس آخرین اطلاعاتی که در اختیار آژانس قرار گرفته، ایران مواد هسته‌ای زیر را تولید کرده است:

در سایت UCF 550 تن هگزا فلوراید تولید شده که از این میزان، 91 تن آن به تاسیسات غنی سازی سوخت FEP ارسال شده است.

در سایت تولید سوخت FMP و FPFP هفت مورد سوخت که شامل اورانیوم غنی شده U-235 تا غنای 20 درصد و شامل دو مورد سوخت که شامل اورانیوم غنی شده U-235 تا 3.34 درصد و 5 مورد سوخت که شامل اورانیوم طبیعی است، می‌باشد.

34. تاسیسات تبدیل اورانیوم:

بین 5 تا 9 مارس 2012، آژانس راستی آزمایی موجودی فیزیکی در سایت UCF انجام داد که نتایج آن هم اکنون در آژانس در حال ارزیابی است. همانطور که قبلا گزارش شد، آژانس تولید 24 کیلوگرم از اورانیوم به شکل دی اکسید اورانیوم را در جریان فعالیت‌های تحقیق و توسعه بررسی کرده است و 13.6 کیلوگرم از اورانیوم که به شکل دی اکسید اورانیوم در آمده است به سایت تولید سوخت منتقل شده است. در 10 آگوست 2012 ایران فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را از سر گرفته است اما تا کنون اورانیوم بیشتری به شکل دی اکسید اورانیوم تولید نکرده است و در همان زمان نیز ایران در تبدیل کنسانتره سنگ اورانیوم حدود 3340 کیلوگرم اورانیوم طبیعی به شکل دی اکسید اورانیوم تولید کرده است و آژانس انتقال 1272 کیلوگرم از این مواد به سایت تولید سوخت را بررسی کرده است.

35. در 22 آوریل 2012، ایران به منطقه فرآوری UCF ، بیست و پنج درام را که شامل تقریبا 6560 کیلوگرم UOC تولید شده داخلی بود را وارد کرد و همچنین 25 درام را که شامل تقریبا 9180 کیلوگرم UOC است که از انبار ذخایر واردتی UOC بوده، وارد کرده است. ایران UOC‌را از این درام‌ها با یکدیگر ترکیب کرده و از آن برای دی اکسید اورانیوم استفاده کرده است.

36. سایت تولید سوخت: در 22 آگوست 2012، آژانس راستی آزمایی اطلاعات طراحی و بازرسی در سایت تولید سوخت انجام داده و تایید شده است که در ساخت قرص سوخت برای رآکتور IR-40 استفاده از دی اکسید اورانیوم همچنان ادامه دارد. در حالی که ایران همچنان به ساخت مجتمع‌های سوخت برای رآکتور IR-40 ادامه می‌دهد، که شامل ساخت مجتمع‌های سوخت شامل مواد هسته‌ای نمی‌شود.

37. سایت ساخت صفحه سوخت: همانطور که قبلا گزارش شد، ایران فعالیت‌هایی را که شامل تبدیل هگزافلوراید اورانیوم 235‌با غنای 20 درصد به U3O8 و همچنین ساخت مجتمع‌های سوخت که برای صفحه سوخت شامل  U3O8 می شود را در یک سایت ترکیب کرده است.

بین آغاز فعالیت‌های تبدیل در 17 دسامبر 2011 و 12 اگوست 2012، ایران اقدام به خوراک‌دهی به 71.25 کیلوگرم از هگزافلوراید غنی شده تا اورانیوم 235 با غنای 20 درصد کرده و 31.1 کیلوگرم از  اورانیوم 235 غنی شده تا 20 درصد را به شکل U3O8 در آورده است.

ابعاد احتمالی نظامی

38. گزارش‌های قبلی توسط مدیر کل آژانس، موضوعات برجسته‌ای را در ارتباط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات لازم برای حل آنها معرفی کرده است. از سال 2002 آژانس به طور فزاینده‌ای درباره وجود محتمل فعالیت‌های هسته‌ای منتشر نشده که شامل سازمان‌های مرتبط نظامی و همچنین شامل فعالیت‌های مرتبط با توسعه بارگذاری هسته‌ای برای موشک می‌باشد، ابراز نگرانی کرده است.

39. ضمیمه گزارش نوامبر 2011 مدیر کل جزئیاتی درباره تحلیل اطلاعاتی که برای آژانس فراهم شده را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد ایران فعالیت‌هایی را انجام داده که مرتبط با توسعه تجهیزات انفجاری هسته‌ای است. این اطلاعات که با بررسی گسترده‌ای که توسط منابع مستقل انجام شده و شامل چندین کشور عضو و همچنین با تلاش‌های خود آژانس و از طریق اطلاعاتی که توسط خود ایران فراهم شده، به دست آمده و به طور کلی می‌توان گفت که این برآورد معتبر ارزیابی می‌شود. این اطلاعات نشان می‌دهد که پیش از پایان سال 2003، فعالیت‌هایی تحت برنامه‌ای ساختارمند انجام شده است که برخی از آنها پس از سال 2003 ادامه یافته است و برخی از این فعالیت‌ها ممکن است ادامه یافته است. از نوامبر سال 2011، آژانس به اطلاعات بیشتری دست یافته است که تحلیل ضمیمه را تایید می‌کند.

40. در قطعنامه 1929 (سال 2010) شورای امنیت بار دیگر بر الزامات ایران بر اساس قطعنامه‌های شورای حکام تاکید مجدد شده است که این قطعنامه شامل قطعنامه GOV/2006/14 و GOV/2009/82 شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که به همکاری کامل با آژانس درباره تمامی موضوعات مهم به ویژه درباره آنهایی که نگرانی را درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران بوده می‌شود که شامل فراهم کردن دسترسی بدون تاخیر به تمامی سایت‌ها، تجهیزات، افراد و اسناد مورد درخواست آژانس بین‌المللی انرژی است. در قطعنامه GOV/2011/69 در 18 نوامبر 2011 شورای حکام در میان دیگر موضوعات، نگرانی عمیق و فزاینده خود درباره موضوعات حل نشده درباره برنامه هسته‌ای ایران را ابراز داشته است که شامل ضرورت تشریح وجود ابعاد نظامی احتمالی است.

41. پارچین. همانطور که در ضمیمه گزارش نوامبر 2011 مدیر کل ارائه شده، اطلاعاتی که توسط کشورهای عضو برای آژانس فراهم شده، نشان می‌دهد که ایران مخزن بزرگ مهار انفجار ساخته تا از آن برای آزمایشان هیدرودینامیکی استفاده کند. اطلاعات نشان می‌دهد که این مخزن در سال 2000 در سایت پارچین نصب شده است. مکان این مخزن در مارس 2011 شناسایی شده است و آژانس به ایران درباره مکان این مخزن در ژانویه 2012 اطلاع داده است.

42.تصاویر ماهواره‌‌ای در اختیار آژانس مربوط به دوره فوریه 2005 تا ژانویه 2012 هیچ‌گونه فعالیت معناداری در ساختمان دربرگیرنده مخزن را نشان نمی‌دهند. به هر حال، از زمان درخواست اولیه آژانس برای دسترسی به این مکان، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که فعالیت‌های گسترده و تغییرات ناشی از این فعالیت‌ها، در مکان مزبور رخ داده است. تعدادی از تصاویر ماهواره‌ای از محل مزبور، از تاریخ فوریه 2012 این موارد را به نمایش می‌گذارند: خروج مقادیر زیادی مایعات از ساختمان محل نگهداری مخزن، خروج لوازم خارجی از ساختمان مزبور و وجود وسائط نقلیه سبک و سنگین در محل. تصاویر ماهواره‌ای، همچون تصویر ماه مه 2012 نشان می‌دهند که 5 ساختمان یا سازه دیگر در این محل تخریب شده‌اند و خطوط انتقال انرژی، حصارها و راه‌های ارتباطی همگی از بین رفته‌اند. در یک فضای بزرگ و در اطراف محل مزبور، خاک‌برداری انجام شده است و مسیرهای خاکی جدیدی ایجاد شده‌اند. تصاویر ماهواره‌ای اوت 2012 نشان می‌دهند که ساختمان محل نگهداری مخزن، استتار شده است. در سایه این فعالیت‌های گسترده، توانایی آژانس برای تایید اطلاعات مربوط به نگرانی‌های آن کاهش یافته و هرگاه آژانس بتواند به محل مزبور دسترسی یابد، دیگر توان گذشته را برای تطبیق موثر اطلاعات نخواهد داشت

43. در نامه‌ای به آژانس به تاریخ 29 آگوست 2012، ایران اعلام کرده است که ادعاها درباره فعالیت‌های هسته‌ای در سایت پارجین «بی اساس» بوده و فعالیت‌های اخیر ادعایی در مجاورت مکانی که آژانس اعلام کرده، چیز قابل ذکری نیست.

44. فعالیت‌هایی که مشاهده شده و نامه ایران در 29 آگوست 2012 ارزیابی آژانس درباره ضرورت دسترسی به سایت پارچین بدون تاخیر را تقویت می‌کند.

I. اطلاعات طراحی

45. در تناقض با توافقنامه پادمان ها و قطعنامه های مرتبط شورای حکام آژانس و همچنین شورای امنیت، ایران مفاد کد تعدیل شده 3.1 از بخش عمومی ترتیبات اجرایی توافق پادمان‌های ایران را رعایت نمی کند؛ کدی که اطلاعات طراحی تأسیسات جدید برای ارائه به آژانس را فراهم می کند، به محض اینکه تصمیم ساخت یا صدور مجوز ساخت یک تأسیسات جدید – هر کدام که زودتر لازم باشد- اتخاذ شده باشد. کد تعدیل شده 3.1 همچنین به محض اینکه طراحی در مراحل تعریف پروژه، طراحی اولیه، ساخت و عملیاتی کردن پروژه شکل بگیرد، اطلاعات طراحی کامل تری را برای ارائه فراهم می آورد. ایران تنها کشوری باقی می ماند که فعالیت های هسته ای قابل توجهی را انجام می دهد که در این فعالیت ها آژانس توافقنامه پادمان های جامعی را اجرا می کند که مفاد مربوط به کد تعدیل شده 3.1 آن اجرا نمی شود. مهم است که توجه داشته باشیم نبود چنین اطلاعات اولیه ای زمان موجود برای آژانس را به منظور طراحی ترتیبات ضروری پادمان ها، بویژه برای تأسیسات جدید را کاهش می دهد، همچنین سطح اطمینان در عدم وجود دیگر تأسیسات هسته‌ای را نیز کمتر می کند.

46. ایران آخرین بار در سال 2007 بخشی از اطلاعات به روز شده درباره راکتور IR-40 را در اختیار آژانس قرار داد، اما پرسشنامه اطلاعات طراحی برای این تأسیسات از سال 2006 را ارائه نکرد. از سال 2007، ایران طراحی بیشتر قابل توجه و همچنین کار ساخت بر روی رآکتور را انجام داده، اما همانطور که بر اساس کد تعدیل شده 3.1 از بخش عمومی ترتیبات اجرایی توافق پادمان‌های ایران ضروری است، اطلاعات بیشتری ارائه نکرده است.  نبود اطلاعات به روز شده درباره راکتور IR-40 در حال حاضر تأثیری معکوس بر توانایی آژانس برای تأیید موثر طراحی تأسیسات و اجرای رویکرد موثر پادمان ها دارد. در تاریخ اول آگوست 2012، آژانس تحقیقاتی را درباره این سایت انجام داد تا تعیین کند کدام تجهیزات پادمان ها برای نصب در راکتور IR-40 لازم است و این تجهیزات در کجا باید قرار داده شود. اگرچه ایران جزئیات فنی مرتبطی را در طول بازدید در اختیار آژانس قرار داد، اما هیچ پرسشنامه اطلاعات طراحی را ارائه نکرد.

47. همانطور که پیشتر گزارش شد، پاسخ ایران به درخواست های آژانس برای تأیید و یا ارائه اطلاعات بیشتر در ارتباط با نیات اعلام شده اش برای ساخت تأسیسات هسته ای جدید این است که این کشور به جای اینکه طبق کد تعدیل شده 3.1 از بخش عمومی ترتیبات اجرایی توافق پادمان‌های ایران عمل کند، اطلاعات لازم را در «زمان مقرر» ارائه خواهد کرد.

J. پروتکل الحاقی

48. در تضاد با قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، ایران پروتکل الحاقی خود را اجرا نمی کند. آژانس در جایگاهی قرار ندارد که تضمین قابل اعتمادی درباره عدم وجود مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران ارائه دهد مگر اینکه و یا تا زمانی که ایران همکاری لازم با آژانس را از جمله اجرای پروتکل الحاقی را ارائه کند.

K. موضوعات دیگر

49. همانطور که پیشتر گزارش شده بود، آژانس یک ناهمخواهی 19.8 کیلوگرمی میان حجم مواد هسته ای اعلام شده توسط اپراتور و نیز حجم اندازه گرفته شده توسط آژانس در ارتباط با آزمایشات تبدیل انجام شده توسط ایران در لابراتوار تحقیقاتی چند منظوره «جابربن حیان» (JHL) در فاصله زمانی سالهای 1995 تا 2002 پیدا کرده است. به دنبال انجام تحلیل ها و اندازه گیری های بیشتر مواد مرتبط توسط آژانس و ارزیابی شفاف سازی ها و اصلاحات ارائه شده توسط ایران، آژانس توانسته میزان ناهمخوانی تخمین زده شده اولیه را کمتر کند. آژانس و ایران به توافق رسیده اند تا تحلیل های بیشتری با دیدگاه رفع این ناهمخوانی انجام دهند.

50. در ماه ژوئن سال 2012، ایران استفاده از یکی از مجموعه های سوختی شامل 19 صفحه سوخت دارای اروانیوم غنی شده 3O8 تا میزان 20 درصد اورانیوم-235 به عنوان یک جزء لاینفک از هسته راکتور تحقیقاتی تهران را آغاز کرده است. در آگوست سال 2012، ایران همچنین از یک مجموعه سوختی کنترل شامل 14 صفحه سوختی دارای اروانیوم 3O8 غنی شده تا سطح 20 درصد اورانیوم-235 در هسته راکتور تحقیقاتی تهران استفاده کرده است. علاوه بر این، ایران به استفاده از یک مجموعه سوختی شامل 12 میله سوختی دی اکسید اورانیوم غنی شده تا سطح 3.34 درصد اورانیوم-235 به عنوان بخشی از مجموعه کنترل در هسته راکتور تحقیقاتی تهران ادامه داده است. در تاریخ 9 ژوئیه 2012، آژانس وصول یک مجموعه سوختی کنترل شامل 14 صفحه سوختی و 2 میله سوختی دارای دی اکسید اورانیوم طبیعی را تأیید کرد. همانطور که خواسته شده بود، ایران اطلاعات بیشتری درباره پرتوافکنی مواد هسته ای دریافت شده از مرکز تولید سوخت در کنار طرح‌های اپراتور راکتور تحقیقاتی تهران برای پرتوافکنی چنین موادی را در اختیار آژانس قرار داد.

51. همانطور که قبلا گزارش شده بود، بنا بر اعلام ایران، فعالیت های عملیاتی سازی در نیروگاه هسته ای بوشهر (BNPP) در تاریخ 31 ژانویه 2012 آغاز شد. در تاریخ 29 و 30 ژوئیه 2012، آژانس، بازرسی را در نیروگاه هسته ای بوشهر در حالیکه این راکتور با 75 درصد قدرت اسمی خود در حال فعالیت بود، انجام داد.

خلاصه گزارش

52. در شرایطی که آژانس به تلاش برای تایید عدم انحراف مواد و تاسیسات هسته‌ای اعلام شده از سوی ایران از پادمان ادامه می‌دهد، از آنجا که ایران همکاری‌های لازم را به عمل نمی‌آورد و از جمله پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کند، آژانس فاقد توانایی لازم برای ارائه تضمین معتبر در خصوص عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران است؛ لذا نمی‌تواند تایید کند که تمام مواد هسته‌ای موجود در ایران صلح‌آمیز هستند.

53. به رغم گفت‌وگوهای فشرده بین آژانس و ایران از ژانویه 2012، هیچ توافق مشخصی برای حل مسائل باقی‌مانده حاصل نشده است. با توجه به ماهیت و مقدار اطلاعات در دسترس، آژانس بر این نظر است که برای ایران ضروری است تا بدون تاخیر بیشتر در خصوص نگرانی‌های آژانس به همکاری با آن بپردازد. بدون چنین همکاری، آژانس قادر نخواهد بود بر نگرانی‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران فائق آید؛ از جمله آن نگرانی‌ها که باید برطرف شوند تا احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران منتفی شود.

54. باعث نگرانی است که فعالیت‌های انجام گرفته در محلی در سایت پارچین که آژانس برای بازدید از آن تقاضا کرده است، بر توانایی آژانس در به عهده گرفتن راستی‌آزمایی موثر تاثیر منفی داشته است. آژانس تقاضای خود را برای دسترسی به این مکان، بدون تاخیر بیشتر، تکرار می‌کند.

55. همان‌گونه که اجرای قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاب می‌کنند، مدیر کل آژانس به توصیه ایران به برداشتن گام‌هایی در راستای اجرای کامل وظایفش بر اساس توافقنامه حفاطتی و همکاری با آژانس تا رسیدن به نتایج روشن در خصوص تمام مسائل باقی مانده، ادامه ‌دهد.

56. مدیر کل به نحو مقتضی به گزارش‌‌دهی در این زمینه ادامه خواهد داد./انتخاب

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bia2aziz |

گزارش بی بی سی؛ تدابیر ایران برای تأمین امنیت نشست غیرمتعهدها *تصاویر رزمایش ناجا

«فرمانده نیروی انتظامی ایران از بازداشت افرادی خبر داده است که خواهان بر هم زدن نظم اجلاس غیرمتعهدها بوده‌اند. این افراد با همکاری مرزبانی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران ایران دستگیر شده‌اند.»

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

جام نیوز؛ بی بی سی فارسی (BBCPersian) روز گذشته گزارش داد: «همزمان با ورود هیأت‌های کارشناسان ارشد کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها به تهران و آغاز عملیات نیروهای امنیتی ایران برای تأمین نظم و امنیت این اجلاس در تهران، فرمانده نیروی انتظامی ایران از بازداشت افرادی خبر داده است که خواهان بر هم زدن نظم اجلاس غیرمتعهدها بوده‌اند. این افراد با همکاری مرزبانی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران ایران دستگیر شده‌اند.»

بی بی سی از قول سردار "احمدی مقدم" فرمانده نیروی انتظامی ایران، افزود: «برای مقابله با خرابکارها و گروه‌های تروریستی در روزهای منتهی به برگزاری اجلاس، تدابیر امنیتی ویژه‌ای در دستور کار نیروی انتظامی ایران قرار گرفته است.»

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

این منبع ضمن اشاره به برگزاری رزمایش عملیات اجرایی تأمین نظم و امنیت اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در تهران، به نقل از سردار "احمدرضا رادان" جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که برای پوشش حفاظتی نشست سران جنبش غیرمتعهدها،۸۵۰ تیم امنیتی-انتظامی به کار گرفته شده‌اند.

به گفته رادان، ۱۱۰ هزار نفر از کارکنان ناجا به طور مستقیم در تأمین امنیت این اجلاس نقش دارند. آقای رادان اضافه کرد که برای تأمین امنیت کشور در طول دوره برگزاری اجلاس، در سه سطح تهران بزرگ، استان‌های همجوار و استان‌ها و مناطق مرزی پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و اقدامات امنیتی در نوار مرزی به ویژه در جنوب شرق و شمال غرب ایران تشدید شده است.

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

بی بی سی همچنین به نقل از منابع ناجا، از ایجاد ایست-بازرسی‌های موقت و مقطعی در استان‌های همجوار تهران به ویژه منتهی به شهر تهران خبر داد و اضافه کرد:

«۲۰۰ ایست-بازرسی توسط ناجا برای تأمین امنیت تهران و ۱۶۰ ایست-بازرسی هم توسط بسیج راه‌اندازی شده است. در استان‌هایی که شخصیت‌ها به منظور بازدید از تأسیسات هسته‌ای، دستاوردهای دفاعی و مراکز صنعتی، زیارتی، فرهنگی و علمی قصد حضور در آن ها را دارند نیز تدابیر امنیتی اتخاذ شده است.»/جام نیوز

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالبادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bia2aziz |

تاریخ و تمدن, وقایع تاریخی, تاریخ جهان

9 حقیقت عجیب و جالب تاریخی!!

1. رومی‌ها عادت داشتند از پنبه نسوز در لباس‌هایی که هر روز می‌پوشیدند استفاده کنند. (پیشینیان پلینی (یک طبیعت گرای رومی) گفته آنها به این دلیل لباسهایی با الیاف پنبه نسوز می‌پوشیدند که آنها سفیدتر از پارچه‌هایی با الیاف معمولی بودند و می‌توانستند خیلی راحت لباس‌هایشان را درون آتش پرتاب کنند. او همچنین خاطر نشان کرد که خدمتکارهایی که لباسهایی با الیاف معدنی می‌پوشیدند اغلب از بیماری‌های ریوی رنج می‌بردند.

2. در مصر باستان قلب انسان را جایگاه هوش و اطلاعات می‌دانستند نه مغز. مصری‌های باستان فکر می‌کردند مغز فقط چیزی است که درون سر را پر می‌کند. بنابراین آنها هنگام مومیایی کردن مغز را بیرون آورده و دور می‌انداختند، درحالیکه درمورد قلب دقت و توجه خاصی مبذول می‌داشتند!

3. زمان رواج امراض مسری در قرون وسطی برخی از دکترها لباسها و ماسک‌هایی با نقوش ابتدایی و باستانی می‌پوشیدند به نام «لباس بیماری یا مرض».  این ماسک دارای چشمی‌های شیشه ای قرمز رنگ بود که آنها تصور می‌کردند شخص را در برابر شیطان غیرقابل نفوذ می‌سازد. قسمت بالایی ماسک با گیاهان معطر و ادویه جات پر می‌شد تا محافظی باشد دربرابر «هوای بد» که اعتقاد داشتند مرض و بیماری را با خود حمل می‌کند.

4. 3.500 سال پیش تخمین می‌زدند که جهان دوران باشکوه 230 ساله ای را داشته که در آن دوران هیچ جنگی اتفاق نیفتاده است.

5. در چرخه‌های شهرنشینی اروپای غربی و آمریکایی‌ها، بعد از اوایل قرن 17 تزئین ریش از دنیای مد خارج شد؛ برای مثال در سال 1698 پیتر پادشاه روسیه دستور داد مردها ریش‌هایشان را به طور کامل بتراشند و سال 1705 برای کسانی که ریش داشتند مالیات گذاشتند تا جامعه روسیه هم سو با معاصرانش در جوامع غربی شود.

6. پرفروش ترین کتاب قرن پانزدهم کتابی شهوانی به نام «داستان دو عاشق» بود که هنوز هم خوانده می‌شود! نویسنده این کتاب اگرچه پاپ پیوس دوم (که سال‌های 1464-1458 سلطنت می‌کرد) بود، ‌اما تفاوتی با  «آنیس سیلوییوس پیکولومینی» نداشت.

7. در مصر باستان گربه‌ها را مقدس می‌دانستند. وقتیکه گربه خانگی یک خانواده می‌مرد، تمام اعضای آن خانواده ابروهایشان را می‌تراشیدند و تا موقعی که ابروها کامل رشد کند عذادار می‌ماندند.

8. مدل عمو سام در اثر معروف «تو را می‌خواهم» سال 1917 صورت نقاشی به نام جیمز مونتگومری فلاگ بود. برای تاثیرگذاری بیشتر او پرتره اش را مسن تر نقاشی کرد و ریش بزی بهش اضافه کرد.

9- 200سال قبل از میلاد وقتیکه شهر اسپارتای یونان در اوج قدرت خود بود به ازای هر شهروند 20 نفر خدمتکار وجود داشت. تصور کنید خانه‌های مردم آن زمان حتما از تمیزی برق می‌زد!!

منبع: سیمرغادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bia2aziz |

جدیدترین تجهیزات دوربین مداربسته و فروش دوربین مداربسته تهران  در بازار علاالئین با بهترین مواد تولیدی و قیمت دوربین مداربسته فروشگاه باهر است . برای خرید لوازم جانبی دوربین مداربسته و فروش تجهیزات دوربین مدار بسته می توانید به سایت ما مراجعه کنید و یا با ما تماس بگیرید .

فروشگاه اینترنتی دوربین مداربسته باهر با جدیدترین متد فروش ملزومات دوربین و با استفاده از بهترین مواد در گروه دوربین مداربسته  اقدام فروش انواع لوازم جانبی دوربین مدار بسته نموده است.

بهترین راه استفاده از دوربین مداربسته برند و استاندارد است.
استفاده نمودن از دوربین مداربسته هایی که استاندارد هستند ، باعث میشود تا در محیط کار یا محل زندگی احساس امنیت بیشتری کنند. حتی اگر ، اگر ساعت ها در محل کار فروشگاه و یا محل زندگی خود نباشید بتوانید امنیت بیشتری داشته باشید. جای نصب دوربین ها باید مناسب باشد و دید خوبی نسبت به تمام محیط داشته باشد.  برای انتخاب محل نصب دوربین از نصاب ماهر استفاده کنید ، لازم به ذکر است استفاده از لوازم جانبی با کیفیت نیز بسیار موثر است. در عین حال نظر نصاب دوربین نیز در هنگام نصب بسیار مهم است. در صورتی که محیط کوچک است، برای استفاده بهینه از فضا می توان دوربین مداربسته تهران را کوچکتر انتخاب کرد.

دوربین مداربسته  :
کابل دوربین مداربسته زیمنس
فروش کابل دوربین
خرید کابل دوربین مدار بسته

نمایندگی هایک ویژن

فروش دوربین هایک ویژن

خرید دوربین مداربسته

نمایندگی دوربین مداربسته
خرید دستگاه dvr

کابل انواع دوربین  :
پخش کابل دوربین
خرید کابل دوربین
فروش کابل دوربین
کابل دوربین مداربسته

فروشگاه مرکزی هایک ویژن :
فروش دوربین هایک ویژن
لیست قیمت هایک ویژن
فروش دوربین مداربسته هایک ویژن
نمایندگی هایک ویژن در تهران

انواع دوربین مداربسته :
نمایندگی دوربین مدار بسته
خرید دوربین مدار بسته
فروش دوربین مدار بسته
پخش دوربین مدار بسته

تجهیزات جانبی دوربین :
پخش تجهیزات جانبی دوربین
فروش تجهیزات جانبی دوربین
توزیع کننده تجهیزات جانبی دوربین
خرید ملزومات دوربین مداربسته 
نصب دوربین مداربسته در مدارس
مهمترین کاری که در مدارس میتوان برای بررسی اوضاع و زیر نظر گرفتن رفتار دانش آموزان انجام داد، نصب دوربین مداربسته در مدارس میباشد. تا در مواقع لزوم بتوان رفتار دانش آموزان را زیر نظر گرفت. از طرفی با نصب دوربین مداربسته میتوان دانش آموز را ملزم به رعایت نظو و قانون نمود و این امر کم کم باعث ثبات این قوانین شده و دانش آموزان پس از مدتی به صورت ناخودآگاه قوانین را رعایت خواهند نمود. در برخی موارد نیز میتوان با نصب برنامه های خاص، این امکان را به اولیا داد که بصورت آنلاین از وضعیت برخی نقاط مدرسه باخبر شوند و این خود نوعی استفاده از تکنولوژی برتر میباشد.

فروشگاه اینترنتی  دوربین مداربسته
فروشگاه اینترنتی باهر به شما این امکان را میدهد تا بصورت آنلاین بتوانید دوربین مداربسته و دستگاه رکوردر مورد نظر خود را بررسی و خرید نمایید. فروشگاه باهر امکان خرید انواع لوازم جانبی دوربین مداربسته مانند کابل زیمنس را به شما میدهد. پس از خرید لوازم جانبی دوربین مداربسته و انتخاب محصولات خود، بصورت آنلاین میتوانید هزینه محصولات را پرداخت نمایید و اجناس سفارشی را در اسرع وقت تحویل بگیرید.

نصب دوربین مداربسته در فروشگاه

یکی از مهمترین اقدامات برای زیر نظر گرفتن فعالیت های افراد در فروشگاه ، نصب دوربینم مداربسته در فروشگاه ها و مغازه ها میباشد. از بهترین برندها برای فروشگاه ، فروش دوربین مداربسته هایک ویژن میباشد. دوربین مدار بسته هایک ویژن از بهترین برندهای مورد استفاده در بازار است که دارای گارانتی میباشد. کیفیت این دوربینها در نوع خود و در مقایسه با دوربینهای موجود در بازار به گونه ای است که از انتخاب و خرید آن پشیمان نخواهید شد.
اگر قصد خرید دوربین مداربسته هایک ویژن در تهران یا شهرستان ها را دارید با ما تماس تا با مشاوره رایگاه شما را با جدیدترین مدل های دوربین مداربسته و تجهیزات جانبی آن مطلع سازیم .

همانطور که میدانیم استفاده از بهترین مارک دوربین مداربسته و فروش دوربین مداربسته تهران  یکی از نیازهای مهم در سیستمهای امنیتی اماکن است . جهت خرید جدیدترین مدل دوربین مداربسته و یا تهیه پک دوربین مداربسته قبل از انجام هر گونه اقدامی با فروشگاه باهر تماس بگیرید و از وبسایت ما دیدن کنید . تلفن تماس ما 09122385010 زیارتی میباشد.

یادآور میشویم این فروشگاه در زمینه فروش دوربین مداربسته داهوا ، مکسرون ، هایک ویژن و نوبرند هم فعالیت میکند .ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bia2aziz |

سندرم پاریس ,پاریس,دیدنیهای پاریس

سندرم پاریس چیست ؟

هر سال تعدادی از توریست‌های ژاپنی‌ در بازدید از شهر پاریس دچار اختلالی می‌شوند كه آنها را به خانه برمی‌گرداند. راز این اختلال چیست؟

جون یانگ بالاخره توانسته بود بعد از سال‌ها كار و فعالیت و پس‌انداز، تدارك یك سفر اروپایی را ببیند. او همیشه با گشتی كه در رسانه‌های مختلف اعم از تلویزیون و اینترنت می‌زد، چشم‌انداز‌های شهر پاریس را بسیار بی‌نظیر می‌دید و با خود آرزو می‌كرد روزی از آنجا دیدن كند. او این شهر را یك شهر رؤیایی می‌دانست. پاریس برای یانگ تجسم موزه بود؛ شهری كه لحظه لحظه‌اش زیباست و در و دیوارش نشان‌دهنده درایت و هوش بصری مردمانش. بعد از دیدن فیلم نیمه شب در پاریس وودی آلن حالا یانگ شب‌های پاریس را هم سرشار از زیبایی، نور و دیدنی‌های قابل تحسین می‌دانست. حالا شهر ایفل و لوور و شانزه‌الیزه او را فرا می‌خواند.

وقتی یانگ به  آرزویش رسید؟

یانگ چندروزی را به تدارك سفر گذراند و بالاخره وقت سفر رسید. او لحظه‌شماری می‌كرد این شهر رؤیایی و تمام فرانسوی‌های مهربان را ببیند. وقتی در هواپیما بر فراز شهر پر از نور چرخ می‌زد از همان بالا هم شهر به همان زیبایی بود. همانی بود كه همه جا تعریفش را شنیده بود. اما همه چیز وقتی عوض شد كه وارد شهر شد و خواست در نقش توریست از هر جایی كه آرزوی دیدن‌شان را داشت، دیدن كند. پاریس رؤیاهای یانگ با آنچه می‌دید فرسنگ‌ها فاصله داشت. خیابان‌های شهر كثیف بودند و مردم پاریس چندان مهمان‌نواز نبودند. او در چند روز اول علائمی را در خود می‌دید كه دلیل بروزشان را پیدا نمی‌كرد. او آزرده به‌نظر می‌رسید و گاهی دچار تعریق و سرگیجه می‌شد. حال و روزش حالا دیگر خوب نبود. همه انرژی‌اش یكباره تمام شده بود، به‌گونه‌ای كه راهنمای تور مجبور شد او را به اورژانس برساند. پزشكان بعد از معاینه‌ها و بررسی‌های مختلف به این نتیجه رسیدند كه یانگ باید هر چه زودتر به كشورش بازگردد البته نه به دلیل حاد بودن بیماری‌اش بلكه به‌دلیل اینكه تنها راه درمان بازگشت به ژاپن بود. او به سندرم پاریس دچار شده بود؛ سندرمی كه با دیدن این شهر پر زرق و برق به آن مبتلا شده بود.

این شهر اختلال ایجاد می‌كند

پزشك اورژانس برای یانگ توضیح داد كه سندرم پاریس مختص ژاپنی‌هاست و از میلیون‌ها ژاپنی كه هر سال از شهر زیبای پاریس بازدید می‌كنند، تعداد انگشت‌شماری دچار اختلال وضعیت ذهنی می‌شوند كه تنها راه‌حل مشكل‌شان این است كه به میهن‌شان برگردند. نام این سندرم در اصطلاح پزشكی، اختلال انطباقی است اما با گذاشتن نام سندرم پاریس بر گرفتاران ژاپنی به این اختلال رنگ‌ولعاب ویژه‌ای داده‌ شده است. طبیعی است كه یانگ ژاپنی با آن فرهنگ شرقی‌‌اش وقتی به پایتخت فرهنگی اروپا قدم گذاشت، مشكل انطباقی پیدا كند. یانگ تازه متوجه شده بود كه سفارت ژاپن همواره نگران توریست‌های این كشور در پاریس است و دقیقا به همین دلیل آمادگی دارد تا شوك‌دیده‌های فرهنگی را به ژاپن برگرداند یا آنها را تحت درمان‌های اورژانس بیمارستانی قرار دهد.

سندرم پاریس ,پاریس,دیدنیهای پاریس

باید به خانه برگردند

واقعیت این است كه سندرم پاریس در افراد مختلف به اشكال متفاوت خود را نشان می‌دهد اما در این میان شایع‌ترین علائم توهم حاد، سرگیجه، تعریق و احساس آزار و اذیت است. یانگ هم از این قاعده مستثنی نبود و تقریبا بیشتر این علائم را داشت. او پاریس را از آنچه تخیل كرده بود دور می‌دید. وضعیت به‌گونه‌ای بود كه پزشك به یانگ توصیه كرد به خانه بازگردد زیرا ظاهرا علائم او حاد بود. هرچند به‌طور معمول چند روز استراحت و رساندن آب به بدن می‌تواند مشكل را برطرف كند و یك سوم از بیماران خیلی زود بهبود پیدا می‌كنند اما یك سوم از آنها بیماری‌شان عود می‌كند و بقیه هم به درمان‌های جدی نیاز دارند.

این سندرم از كجا كشف شد؟

از آنجا كه یانگ هیچ‌وقت نامی از این بیماری نشنیده بود وقتی حالش كمی بهتر شد سعی كرد اطلاعات بیشتری درباره این سندرم پیدا كند. او در جست‌وجوهایش به این نتیجه رسید كه پروفسور هیرواكی اوتا، روا‌نپزشك ژاپنی ساكن پاریس نخستین فردی بود كه این سندرم را در سال 1986 كشف كرد. هرچند بعدها یوسف محمودیا پزشك یكی از بیمارستان‌های پاریس نام سندرم پاریس را به‌عنوان مفهومی روانشناختی كه بیشتر مربوط به سفر است تا مسافر بر آن نهاد. او استدلال می‌كند كه شور و هیجان ناشی از سفر به پاریس باعث می‌شود ضربان قلب زیاد شود كه موجب سرگیجه و تنگی نفس می‌شود و در نتیجه موجب ایجاد خطای رفتاری می‌شود. ژوئن ایشی‌گورو یكی از توریست‌هایی كه همزمان با یانگ دچار این بیماری شده بود و در واقع همراه با یانگ دوره درمان را می‌گذراند به یانگ گفت: چیزی كه در این وضعیت پیش می‌آید تفاوت میان ‌رؤیا و واقعیت در افراد است. اینكه فردی امید چیزی را داشته باشد تا اینكه خواب آن را ببیند. اگر حالت دوم وجود داشته باشد سندرم پاریس هر روز اتفاق می‌افتد.

فرضیه‌ها چه می‌گویند؟

یانگ در جست‌وجوهایش به فرضیه‌های جالبی در مورد ابتلا به این بیماری دست یافت. برخی از این فرضیه‌ها ندانستن زبان را علت بیماری می‌دانستند. واقعیت این است كه تعداد كمی ژاپنی می‌توانند به زبان فرانسه صحبت كنند و برعكس. تصور می‌شود كه همین یكی از دلایل ایجاد این مشكل است. جدای از تفاوت‌های آشكار میان فرانسه و ژاپن بسیاری از اصطلاحات روزمره زبانی كه ترجمه می‌شوند معنای دیگری پیدا می‌كنند و همین باعث سردرگمی افراد می‌شود. فرضیه دیگری كه به‌نظر می‌رسد محتمل‌تر از بقیه باشد تفاوت فرهنگی است.

سندرم پاریس ,پاریس,دیدنیهای پاریس

تفاوت بزرگ نه تنها در زبان بلكه در رفتار نیز مشهود است. فرانسوی‌ها در مقایسه با ژاپنی‌ها در ایجاد ارتباط كلامی خودمانی برخورد می‌كنند كه همین ثابت می‌كند چه تفاوت فرهنگی بین آنها وجود دارد. در فروشگاه‌های ژاپن مشتری به نوعی پادشاه است درحالی‌كه در این شهر به سختی فروشنده‌ها به مشتری نگاه می‌كنند و مردمی كه با وسایل نقلیه عمومی تردد می‌كنند به‌نظر اخمو می‌آیند. اما داشتن تصویری ایده‌آل از پاریس این برداشت را ایجاد می‌كند كه ژاپنی‌ها توانایی لازم برای وفق پیدا كردن بین تصویر آنها و آنچه واقعیت پاریس است را ندارند. فرضیه دیگر خستگی را مطرح می‌كند و می‌گوید تلاش بیش از حد فرد و صرف انرژی فراوان برای استفاده بهینه از هر لحظه اقامت در پاریس می‌تواند باعث بی‌ثباتی روانی در گردشگر شود.

یانگ چطور خوب شد؟

یكی از تمهیداتی كه سفارت ژاپن برای چنین بحرانی در نظر گرفته در اختیار قرار دادن یك خط تلفن 24ساعته برای افرادی مانند یانگ است كه از این شوك فرهنگی رنج می‌برند تا اگر نیاز به درمان كلینیكی داشتند به آنها كمك شود. با این حال تنها درمان دائمی برای این قبیل افراد بازگشت به ژاپن است. درمان این بیماری برای یانگ خداحافظی با این شهر بود. اما سوالی كه برای یانگ پیش آمده بود این بود كه چرا چنین مشكلی در نیویورك جایی كه برای ژاپنی‌ها تقریبا همان اندازه جذابیت دارد، مشاهده نمی‌شود؟ شاید به این دلیل كه تصویری كه این شهر به دیگران می‌دهد شهری شلوغ، پرتردد و البته پرحادثه است و به همین دلیل افراد از لحاظ روانی آماده‌تر هستند. معمولا پاریس بعد از بازدید ژاپنی‌ها شهر دیگری می‌شود، شهری كه انبوه آدم‌هایش خسته‌شان كرده، رفتار آدم‌هایش برایشان غریب است و زیبایی‌های آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

منبع:bartarinha

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bia2aziz |

تولید نورونهای مسئول خلاقیت/

کشف سلول های بنیادی خلاقیت در انسان

تحقیقات جدید حاکی از آن است که نوع جدیدی از سلول بنیادی کشف شده که می تواند کلید خلاقیت در انسان باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دانشمندان یک خانواده از سلول های بنیادی را کشف کرده اند که می تواند نورون های مسئول تفکر انتزاعی و خلاقیت را تولید کند.

این سلول ها در موش های جنینی یافت شده اند که لایه های بالایی قشر مخ در مغزشان شکل گرفته شده بود.

در انسانها همین منطقه از مغز مسئول تفکر انتزاعی، برنامه ریزی برای آینده و حل مشکلات است.

پیش از این محققان فکر می کردند همه نورون های قشری – لایه های بالایی و پایینی- از همان سلولهای بنیادی که سلولهای شعاعی گلیال ( RGC ) خوانده می شوند، نشات می گیرند.

این تحقیق جدید نشان می دهد، لایه های بالایی نورون های قشری از مجموعه مجزایی از سلولهای بنیادی متنوع شکل می گیرند.

دکتر سانتوس فرانکو یکی از محققان موسسه تحقیقات اسکریپ در لاجولا واقع در کالیفرنیا گفت: عملکردهای پیشرفته مانند هوشیاری، تفکر و خلاقیت نیازمند انواع مختلفی از سلول های عصبی هستند و مساله اصلی این بوده است که چگونه این همه تنوع در قشر مغز ایجاد می شود.  وی افزود: تحقیقات ما نشان می دهد این تنوع در سلول های مولد وجود دارد. در پستانداران قشر مخ به شکل پیاز با لایه هایی با ضخامت های مختلف ساخته می شود. لایه های نازک تر درونی میزبان نورون هایی هستند که به ساقه مغز نخاع مرتبط اند تا فعالیت های حیاتی مانند تنفس و حرکت را تنظیم کنند.

لایه های بالایی و بزرگ تر، به سطح بیرونی مغز نزدیک و حاوی نورون هایی هستند که اطلاعات از حس ها را تلفیق کرده و دو نیمه مغز را متصل می کنند. عملکردهای خلاقانه در لایه های بالایی شکل می گیرند که از نظر تکامل، جدیدترین بخش های مغز هستند.

دانشمندان می گویند این کشف می تواند رشد سلول های بنیادی در آزمایشگاه را هموار سازد تا شیوه بهتری برای درمان اختلالات مغز مانند شیزوفرنی و اوتیسم فراهم آورد.

نتایج این تحقیقات در نشریه ساینس منتشر شده است./مهر

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bia2aziz |
رپورتاژ
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن زالو چیست؟
نقش دینگ در صنعت حمل و نقل
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری
فال حافظ
فروش جوجه بوقلمون - اردک - مرغ بومی - شترمرغ
طراحی سایت با شرکت وب افرا
معرفی تورهای ارزان شهرهای آنتالیا استانبول و اروپا روسیه
نکاتی در باره کامل بودن تجهیزات تالار عروسی
بلیط های چارتری ارزان قیمت
بهترین روش انتخاب آتلیه عروس
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت

لینک های مفید
آموزش مجازی | بیوگرافی ۹۸ | تجهیزات تالار | کاغذ دیواری | کاغذ دیواری | زندگی چت |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.